CYBERSPACE အား ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ တ႐ုတ္သုံးလာတဲ့ ေရေအာက္ေကဘယ္မ်ား

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း တ႐ုတ္ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီႀကီး ဟြာေဝးသည္ တ႐ုတ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား ေဝမွ်ေပးေနသည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည္။ ယခုတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းသည္ ဟြာေဝးသာမက ZTE ကဲ့သို႔ အဓိက တ႐ုတ္ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၏ အႏၲရာယ္မ်ားအား သတိျပဳလာမိၿပီျဖစ္သည္။အေမရိကန္က ဟြာေဝးအား လုံၿခဳံေရးအႏၲရာယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္စာခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ ေလလံဆြဲရန္ မသင့္ေလ်ာ္ဟု ယူမွတ္သည္။ အေမရိကန္အစိုးရက“အေမရိကန္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာအားလုံးသည္ သူတို႔၏ ေဆာက္လုပ္မႈမွ ဟြာေဝးထုတ္ ပစၥည္းမ်ား ဖယ္ရွားမည္”ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။

ဟြာေဝးပစၥည္းမ်ားေနရာကို အစားထိုးသုံးစြဲျခင္းအတြက္ ကုန္က်ေငြကို အေမရိကန္ဖက္ဒရယ္အစိုးရမွ ေပးမည္ျဖစ္သည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈသည္ ဟြာေဝးသည္ အေမရိကန္အတြက္ မည္မွ်ႀကီးေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္ေစသည္။ဟြာေဝး၏ အျဖစ္အပ်က္ကို လူသိမ်ားေသာ္လည္း တ႐ုတ္သည္ အင္တာနက္ႏွင့္ ၎မွတစ္ဆင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာႏွင့္ အထိခိုက္မခံေသာ ေဒတာအားလုံးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ အျခားဥပမာတစ္ခု ရွိေသးသည္။တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ သမုဒၵရာေအာက္ ေရေအာက္ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ လက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနေသာ ေရေအာက္ေကဘယ္ ၃၈၀ (အဓိကအားျဖင့္ fiber-optic လိုင္းမ်ား) သည္ ကမာၻ႔အခ်က္အလက္မ်ား၏ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို သယ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။

အခ်က္အလက္ ကုန္ကူးျခင္း၏ ႀကီးမားေသာပမာဏသည္ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သျဖင့္ အဆိုပါ ေကဘယ္လိုင္းမ်ား၏အေရးပါမႈေပၚလြင္ေစသည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ လုံၿခဳံေရးအရာရွိမ်ားက ယင္းအေရးပါေသာ ေကဘယ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သူလွ်ိဳလုပ္ေျခရွိေနသျဖင့္ ပိုၿပီးအကဲဆတ္လာေနသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းတာကေတာ့ ဟြာေဝးနည္းပညာကုမၸဏီလိမိတက္၏ ကုမၸဏီခြဲ ဟြာေဝးအဏၰဝါ သည္ အၾကမ္းအားျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္း ေျမေအာက္ေကဘယ္စီမံကိန္း ၉၀ ခန႔္အား တည္ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔အား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီသည္ ဘရာဇီးႏွင့္ ကင္မ႐ြန္း ဆက္သြယ္သည့္ ၃၇၅၀ မိုင္ ေကဘယ္ႀကိဳးကို ၿပီးစီးခဲ့သည္။ ကုမၸဏီသည္ ဥေရာပ၊ အာရွႏွင့္ အာဖရိကကို ဆက္သြယ္ထားေသာ မိုင္ ၇၅၀၀ ရွည္ေသာ ေကဘယ္ႀကိဳးစီမံကိန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ဟြာေဝးသည္ ကမာၻအႏွံ႔တြင္ ေရေအာက္ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္ဟူေသာ အခ်က္သည္ အႏၲရာယ္သတိေပးခ်က္မ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။

ကုမၸဏီသည္ CCP ၏ အေပါင္ပစၥည္းတစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ၿပီး CCP ကဆႏၵရွိပါက ဟြာေဝးမွ ေဒတာအားလုံးကို ေတာင္းခံႏိုင္သည္ဟု ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ အေမရိကန္သည္ ဟြာေဝးအား လုံၿခဳံေရးအႏၲရာယ္အျဖစ္ ျမင္သည္။ထိုကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဟြာေဝးသည္ ေပဂ်င္းအား သူေတာင္းဆိုေသာ ေဒတာမ်ားအားလုံးကို ေပးရန္ဥပေဒအရ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရလိမ့္မည္။ တ႐ုတ္ဥပေဒအရ မည္သည့္ႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမဆို တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားအား ေထာက္လွမ္းေရးဆိုင္ရာ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားတြင္ ကူညီရန္တာဝန္ရွိသည္။

အေမရိကန္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေရေအာက္ေကဘယ္မ်ားအေပၚ ဟြာေဝး၏ အတြင္းက်က် သိရွိမႈႏွင့္ ဝင္ေရာက္ခြင့္သည္ CCP အား ေဒတာစီးဆင္းမႈကို ေျခရာခံရန္ႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ရန္ ကိရိယာမ်ားကို တပ္ဆင္ရန္ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ တိုင္းျပည္တစ္ခုလုံးႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ႏိုင္သည္။အေမရိကန္ႏွင့္ ၎၏မဟာမိတ္မ်ားသည္ တ႐ုတ္၏ ဘဏၰာေရးဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈမ်ား စာရင္း၊ ဟြာေဝးကဲ့သို႔ေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ CCP ၏ ၾသဇာႀကီးထြားလာမႈႏွင့္ ေပက်င္းအား ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကူညီရန္ကုမၸဏီမ်ားအား လိုအပ္သည့္ တ႐ုတ္ဥပေဒအား အႀကိမ္ႀကိမ္ေထာက္ျပခဲ့သည္။

Wall Street ဂ်ာနယ္၏ အဆိုအရ၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ထိုအခ်ိန္က ၾသစေၾတးလ်၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ နစ္ခ္ဝါနာသည္ ဆစ္ဒနီကို မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ေတာင္ပစိဖိတ္ကြၽန္းစု ေဆာ္လမြန္ကြၽန္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မည့္ ေရေအာက္ေကဘယ္ႀကိဳးစာခ်ဳပ္ကို ပိတ္ပင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ခရီးစဥ္အတြင္း ဝါနကဟြာေဝးမရိန္းႏွင့္ ကမ္းလွမ္းထားေသာ သေဘာတူညီမႈသည္ ဆစ္ဒနီမွ တစ္ဆင့္ ဩစေၾတးလ်၏ အင္တာနက္ကြန္ယက္ကို တ႐ုတ္အားလက္လွမ္းမီေစႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎သည္ ဆိုက္ဘာအႏၲရာယ္ကို ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ဟု ေဆာလမြန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အား သတိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေနာက္ဆုံးတြင္ ၾသစေၾတးလ်သည္ ေကဘယ္လ္စီမံကိန္းအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ယုံၾကည္ရေသာ ၾသစေၾတးလ်ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ေရေအာက္ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ အဓိကၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားႏွင့္ ျပႆနာမ်ားသည္ ဟြာေဝးႏွင့္ 5G တို႔၏ ျပႆနာမ်ားကို ထင္ဟပ္ျပသေနသည္။တ႐ုတ္သည္ ေရေအာက္ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ား၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ႏွင့္ ၿဂိဳလ္တုဆက္သြယ္မႈမ်ား ပါဝင္သည့္ ” ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပိုးလမ္းမႀကီး ” ကို ဖန္တီးရန္ ရည္႐ြယ္သည္။ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ပင္တဂြန္၏အစီရင္ခံစာတြင္ ေရေအာက္ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ားကိုအက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအား ‘ ႏိုင္ငံျခားနည္းပညာကိုရယူရန္’ ႏွင့္ ‘ႏိုင္ငံေရးအရလႈံ႕ေဆာ္ေသာဆင္ဆာလုပ္ျခင္း’ကို ခြင့္ျပဳႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာစာတမ္းမ်ားအရ ဟြာေဝးသည္ ေရေအာက္ေကဘယ္ႀကိဳးႏွင့္ အေရးႀကီးေသာအခန္းက႑တြင္ ပါဝင္ေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးအႀကံေပးသူ မာ့ခ္ ဆက္ဒ္ဝဲလ္က ေရေအာက္ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားအား လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရျခင္း၏ အေရးႀကီးမႈကို ပါလီမန္ၾကားနာျခင္းတြင္ေျပာၾကားခဲ့သည္မွာ ယင္းေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္းသည္ ဒုတိယကမာၻစစ္အတြင္းရွိ လန္ဒန္ဆိပ္ကမ္း ဗုံးေဖာက္ခြဲမႈႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟြာေဝးမရိန္း၏ စီမံကိန္းအမ်ားစုသည္ လက္ရွိတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနသည္။ ဘရာဇီး – ကင္မ႐ြန္း ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းကို တ႐ုတ္ပို႔ကုန္ႏွင့္သြင္းကုန္ဘဏ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ China Unicom တို႔က ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။ဟြာေဝးမရိန္းမွ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ေနာက္ထပ္ အာရွ – အာဖရိက – ဥေရာပေကဘယ္ကို တ႐ုတ္ေဆာက္လုပ္ေရးဘဏ္မွ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။Subtle Telecom Forum ၏ အစီရင္ခံစာအရ “တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေရငုပ္သေဘၤာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ တည္ရွိမႈကို ဂ်ပန္အစိုးရတန္ျပန္သည္”ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ ေရေအာက္ေကဘယ္မ်ား တင္ပို႔ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား သိသိသာသာ အကူအညီမ်ား ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေရေအာက္ေကဘယ္ေဈးကြက္တြင္ တ႐ုတ္၏တည္ရွိမႈကို တန္ျပန္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ အဆိုပါအစီရင္ခံစာတြင္ ဂ်ပန္သည္ တ႐ုတ္ဦးေဆာင္ေသာ ကမာၻတစ္ဝွမ္း ေရေအာက္ေကဘယ္ကြန္ယက္သည္ ‘အခ်က္အလက္ခိုးနားေထာင္ျခင္း’ ကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားသို႔ ဦးတည္သြားႏိုင္သည့္ အလားအလာေၾကာင့္ လႈံ႕ေဆာ္ခံခဲ့ရသည္ဟုဆိုခဲ့သည္။

ဂ်ပန္၏မူဝါဒအသစ္သည္ ႏိုင္ငံျခားေရေအာက္ ေကဘယ္ႀကိဳးစီမံကိန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္မည့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားမွတစ္ဆင့္ မက္လုံးမ်ားေပးမည့္ စနစ္တစ္ခုကို တည္ေထာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည္။ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို မၾကာမီေစာင့္ဆိုင္းရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။လက္ရွိတြင္ ဟြာေဝးမရိန္းသည္ ကမာၻ႔ဘဏ္ႏွင့္ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔က ေထာက္ပံ့ေသာစီမံကိန္းအတြက္ တင္ဒါေလ်ာက္ထားသည္။ စီမံကိန္းသည္ ကြၽန္းႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ Nauru၊ Micronesia Federated States (FSM) ႏွင့္ Kiribati တို႔အား ဆက္သြယ္ေရးကို တိုးတက္ေစရန္ ရည္႐ြယ္သည္။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ FSM သို႔ ၎တို႔အေနျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာဆိုင္ရာစိုးရိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ဟြာေဝးမရိန္းအား စီမံကိန္းအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ေဒသ၏လုံၿခဳံေရးကို မည္သို႔ထိခိုက္ေစေၾကာင္းေဖာ္ျပခဲ့သည့္ သတင္းစကားမ်ားေပးပို႔ခဲ့သည္။
ဟြာေဝးမရိန္းကုမၸဏီ၏ အေရွ႕ Micronesia စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ တင္ဒါမွာ အျခားၿပိဳင္ဘက္မ်ားထက္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ၎သည္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္ ရႈေထာင့္မွ အဆြဲေဆာင္ႏိုင္ဆုံးသူျဖစ္သည္။ ဟြာေဝးမရိန္းသည္ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ားရယူျခင္းမွ တားဆီးေသာ အေမရိကန္၏ Entity List တြင္ စာရင္းသြင္းထားခံရသည္။

တ႐ုတ္သည္ နည္းပညာႏွင့္ေဒတာအတြက္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အလြန္မေကာင္းေသာ ဂုဏ္သတင္းရရွိခဲ့သည္။ စင္ကာပူေဒၚလာျပႆနာၿပီးေနာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအသိုင္းအဝိုင္းသည္ ဟြာေဝးႏွင့္ ZTE တို႔ကဲ့သို႔ေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားကို အျပည့္အဝယုံၾကည္၍ မရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ ထိခိုက္လြယ္ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ ဤကုမၸဏီမ်ား ပါဝင္ျခင္းသည္ တိုင္းျပည္အတြက္ မလိုလားအပ္ေသာ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ အႏၲရာယ္မ်ားကို ေပၚလာေစလိမ့္မည္။

အတင္းအဓမၼ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားႏွင့္ IP ခိုးယူမႈမ်ား၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားလည္း မကူညီႏိုင္ေပ။ CCP သည္ သူလွ်ိဳလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ ဟြာေဝးကိုအသုံးျပဳရန္ ႀကိဳးစားေနသည္ကို ကမာၻက သိျမင္လာသည့္အခါ CCP သည္ ဟြာေဝးမရိန္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္အား အျခားတ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခု Hentong Optic-Electric Co Ltd သို႔လႊဲေျပာင္းျခင္းျဖင့္ ဟြာေဝးႏွင့္ ေဝးကြာသြားေစရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ ဟြာေဝးမရိန္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္အား Hentong Groupသို႔ လႊဲေျပာင္းျခင္းျဖင့္ ဟြာေဝးမရိန္းသည္ အေမရိကန္၏ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားႏွင့္ တန္ျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ ေပက်င္းက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။ေရေအာက္ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားအား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည ္ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေဒတာစီးဆင္းမႈကို ရရွိလိမ့္မည္။ ထိုေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားသည္ ၿဂိဳဟ္တုမ်ားထက္ စြမ္းရည္ပိုမိုျမင့္မားေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္အေရးပါသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ CCP တို႔သည္ Great Firewall မွတဆင့္ သူတို႔၏ ျပည္တြင္းအင္တာနက္ကို တင္းက်ပ္စြာထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ သူတို႔က ၎ကိုအသုံးျပဳၿပီး လိုအပ္ေသာေနရာမ်ားကိုစိစစ္ရန္ႏွင့္သူတို႔အတြက္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၏ဇာတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆန႔္က်င္ေသာ အြန္လိုင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆင္ဆာျပဳလုပ္ရန္အသုံးျပဳသည္။

CCPသည္ ေရေအာက္ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားအား ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻ႔အင္တာနက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၎အတိုင္းအတာထိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္လွ်င္၊ သူတို႔သည္ CCP ႏွင့္ တ႐ုတ္ကို အႀကီးအက်ယ္ မ်က္ႏွာသာေပးသည့္ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္သည္။

crd……..MIzzima News

unicode

ပြီးခဲ့သောနှစ်အတွင်း တရုတ်ဆက်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီကြီး ဟွာဝေးသည် တရုတ်အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းပြီး တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအား ဒေတာအချက်အလက်များ ဝေမျှပေးနေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ယခုတွင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းသည် ဟွာဝေးသာမက ZTE ကဲ့သို့ အဓိက တရုတ်ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီများ၏ အန္တရာယ်များအား သတိပြုလာမိပြီဖြစ်သည်။အမေရိကန်က ဟွာဝေးအား လုံခြုံရေးအန္တရာယ်အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်စာချုပ်များအတွက် လေလံဆွဲရန် မသင့်လျော်ဟု ယူမှတ်သည်။ အမေရိကန်အစိုးရက“အမေရိကန် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောအားလုံးသည် သူတို့၏ ဆောက်လုပ်မှုမှ ဟွာဝေးထုတ် ပစ္စည်းများ ဖယ်ရှားမည်”ဟု ကြေညာခဲ့သည်။

ဟွာဝေးပစ္စည်းများနေရာကို အစားထိုးသုံးစွဲခြင်းအတွက် ကုန်ကျငွေကို အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်အစိုးရမှ ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ထိုလှုပ်ရှားမှုသည် ဟွာဝေးသည် အမေရိကန်အတွက် မည်မျှကြီးသော ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်ကြောင်း မြင်စေသည်။ဟွာဝေး၏ အဖြစ်အပျက်ကို လူသိများသော်လည်း တရုတ်သည် အင်တာနက်နှင့် ၎င်းမှတစ်ဆင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် အထိခိုက်မခံသော ဒေတာအားလုံးကို ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးစားနေသည့် အခြားဥပမာတစ်ခု ရှိသေးသည်။တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ရက်များကို ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးပမ်းမှုသည် သမုဒ္ဒရာအောက် ရေအောက်ကေဘယ်ကြိုးများကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အကြမ်းအားဖြင့် လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေသော ရေအောက်ကေဘယ် ၃၈၀ (အဓိကအားဖြင့် fiber-optic လိုင်းများ) သည် ကမ္ဘာ့အချက်အလက်များ၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကို သယ်ဆောင်နိုင်သည်။

အချက်အလက် ကုန်ကူးခြင်း၏ ကြီးမားသောပမာဏသည် စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံများ၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သဖြင့် အဆိုပါ ကေဘယ်လိုင်းများ၏အရေးပါမှုပေါ်လွင်စေသည်။ အမေရိကန်နှင့် အခြားနိုင်ငံများမှ လုံခြုံရေးအရာရှိများက ယင်းအရေးပါသော ကေဘယ်များကို တိုက်ခိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် သူလျှိုလုပ်ခြေရှိနေသဖြင့် ပိုပြီးအကဲဆတ်လာနေသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတာကတော့ ဟွာဝေးနည်းပညာကုမ္ပဏီလိမိတက်၏ ကုမ္ပဏီခွဲ ဟွာဝေးအဏ္ဏဝါ သည် အကြမ်းအားဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း မြေအောက်ကေဘယ်စီမံကိန်း ၉၀ ခန့်အား တည်ဆောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတို့အား လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

၂၀၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလတွင် တရုတ်ကုမ္ပဏီသည် ဘရာဇီးနှင့် ကင်မရွန်း ဆက်သွယ်သည့် ၃၇၅၀ မိုင် ကေဘယ်ကြိုးကို ပြီးစီးခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ဥရောပ၊ အာရှနှင့် အာဖရိကကို ဆက်သွယ်ထားသော မိုင် ၇၅၀၀ ရှည်သော ကေဘယ်ကြိုးစီမံကိန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဟွာဝေးသည် ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ရေအောက်ကေဘယ်ကြိုးများကို တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟူသော အချက်သည် အန္တရာယ်သတိပေးချက်များစွာ ဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။

ကုမ္ပဏီသည် CCP ၏ အပေါင်ပစ္စည်းတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်ပြီး CCP ကဆန္ဒရှိပါက ဟွာဝေးမှ ဒေတာအားလုံးကို တောင်းခံနိုင်သည်ဟု ယုံကြည်သောကြောင့် အမေရိကန်သည် ဟွာဝေးအား လုံခြုံရေးအန္တရာယ်အဖြစ် မြင်သည်။ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် ဟွာဝေးသည် ပေဂျင်းအား သူတောင်းဆိုသော ဒေတာများအားလုံးကို ပေးရန်ဥပဒေအရ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရလိမ့်မည်။ တရုတ်ဥပဒေအရ မည်သည့်နိုင်ငံသား သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီမဆို တရုတ်အာဏာပိုင်များအား ထောက်လှမ်းရေးဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းမှုများတွင် ကူညီရန်တာဝန်ရှိသည်။

အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများက ရေအောက်ကေဘယ်များအပေါ် ဟွာဝေး၏ အတွင်းကျကျ သိရှိမှုနှင့် ဝင်ရောက်ခွင့်သည် CCP အား ဒေတာစီးဆင်းမှုကို ခြေရာခံရန်နှင့် စောင့်ကြည့်ရန် ကိရိယာများကို တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားသည့်အချိန်များတွင် တရုတ်နိုင်ငံသည် တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးနှင့် အဆက်အသွယ်ဖြတ်နိုင်သည်။အမေရိကန်နှင့် ၎င်း၏မဟာမိတ်များသည် တရုတ်၏ ဘဏ္ဏာရေးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများ စာရင်း၊ ဟွာဝေးကဲ့သို့သော တရုတ်ကုမ္ပဏီများအပေါ် CCP ၏ သြဇာကြီးထွားလာမှုနှင့် ပေကျင်းအား ထောက်လှမ်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် ကူညီရန်ကုမ္ပဏီများအား လိုအပ်သည့် တရုတ်ဥပဒေအား အကြိမ်ကြိမ်ထောက်ပြခဲ့သည်။

Wall Street ဂျာနယ်၏ အဆိုအရ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ထိုအချိန်က သြစတြေးလျ၏ လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှု ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် နစ်ခ်ဝါနာသည် ဆစ်ဒနီကို မဟာဗျူဟာကျသော တောင်ပစိဖိတ်ကျွန်းစု ဆော်လမွန်ကျွန်းနှင့် ဆက်သွယ်မည့် ရေအောက်ကေဘယ်ကြိုးစာချုပ်ကို ပိတ်ပင်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ခရီးစဉ်အတွင်း ဝါနကဟွာဝေးမရိန်းနှင့် ကမ်းလှမ်းထားသော သဘောတူညီမှုသည် ဆစ်ဒနီမှ တစ်ဆင့် ဩစတြေးလျ၏ အင်တာနက်ကွန်ယက်ကို တရုတ်အားလက်လှမ်းမီစေနိုင်ကြောင်းနှင့် ၎င်းသည် ဆိုက်ဘာအန္တရာယ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟု ဆောလမွန်ဝန်ကြီးချုပ်အား သတိပေးပြောကြားခဲ့သည်။

နောက်ဆုံးတွင် သြစတြေးလျသည် ကေဘယ်လ်စီမံကိန်းအတွက် ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး ယုံကြည်ရသော သြစတြေးလျကုမ္ပဏီတစ်ခုနှင့် စာချုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ရေအောက်ကေဘယ်ကြိုးများတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ပါဝင်ပတ်သက်သော အဓိကခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့် ပြဿနာများသည် ဟွာဝေးနှင့် 5G တို့၏ ပြဿနာများကို ထင်ဟပ်ပြသနေသည်။တရုတ်သည် ရေအောက်ကေဘယ်ကြိုးများ၊ မြေပေါ်မြေအောက်နှင့် ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်မှုများ ပါဝင်သည့် ” ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုးလမ်းမကြီး ” ကို ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ပင်တဂွန်၏အစီရင်ခံစာတွင် ရေအောက်ကေဘယ်ကြိုးများသည် နိုင်ငံများကိုအကျိုးပြုနိုင်သော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံအား ‘ နိုင်ငံခြားနည်းပညာကိုရယူရန်’ နှင့် ‘နိုင်ငံရေးအရလှုံ့ဆော်သောဆင်ဆာလုပ်ခြင်း’ကို ခွင့်ပြုနိုင်သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။

တရုတ်အစိုးရ၏ မဟာဗျူဟာစာတမ်းများအရ ဟွာဝေးသည် ရေအောက်ကေဘယ်ကြိုးနှင့် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးသူ မာ့ခ် ဆက်ဒ်ဝဲလ်က ရေအောက်ကေဘယ်ကြိုးများအား လုံခြုံစိတ်ချရခြင်း၏ အရေးကြီးမှုကို ပါလီမန်ကြားနာခြင်းတွင်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ ယင်းကေဘယ်ကြိုးများကို တိုက်ခိုက်ခြင်းသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းရှိ လန်ဒန်ဆိပ်ကမ်း ဗုံးဖောက်ခွဲမှုနှင့် အတူတူပင်ဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

ဟွာဝေးမရိန်း၏ စီမံကိန်းအများစုသည် လက်ရှိတွင် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင်ဖြစ်သည်။ ကေဘယ်လ်ကြိုးများကို တရုတ်နိုင်ငံပိုင် ကုမ္ပဏီများက ငွေကြေးထောက်ပံ့နေသည်။ ဘရာဇီး – ကင်မရွန်း ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကို တရုတ်ပို့ကုန်နှင့်သွင်းကုန်ဘဏ်နှင့် တရုတ်ဆက်သွယ်ရေး အော်ပရေတာ China Unicom တို့က ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ဟွာဝေးမရိန်းမှ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော နောက်ထပ် အာရှ – အာဖရိက – ဥရောပကေဘယ်ကို တရုတ်ဆောက်လုပ်ရေးဘဏ်မှ ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်။Subtle Telecom Forum ၏ အစီရင်ခံစာအရ “တရုတ်နိုင်ငံ၏ ရေငုပ်သင်္ဘော တရုတ်နိုင်ငံ၏ တည်ရှိမှုကို ဂျပန်အစိုးရတန်ပြန်သည်”ဟု ခေါင်းစဉ်တပ်ခဲ့သည်။

ဂျပန် ရေအောက်ကေဘယ်များ တင်ပို့သော ကုမ္ပဏီများအား သိသိသာသာ အကူအညီများ ပေးခြင်းအားဖြင့် ရေအောက်ကေဘယ်ဈေးကွက်တွင် တရုတ်၏တည်ရှိမှုကို တန်ပြန်ရန် ကြိုးစားနေသည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာတွင် ဂျပန်သည် တရုတ်ဦးဆောင်သော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း ရေအောက်ကေဘယ်ကွန်ယက်သည် ‘အချက်အလက်ခိုးနားထောင်ခြင်း’ ကဲ့သို့သော ပြဿနာများသို့ ဦးတည်သွားနိုင်သည့် အလားအလာကြောင့် လှုံ့ဆော်ခံခဲ့ရသည်ဟုဆိုခဲ့သည်။

ဂျပန်၏မူဝါဒအသစ်သည် နိုင်ငံခြားရေအောက် ကေဘယ်ကြိုးစီမံကိန်းများကို ဆောင်ရွက်မည့် ပြည်တွင်းပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ငွေကြေးများမှတစ်ဆင့် မက်လုံးများပေးမည့် စနစ်တစ်ခုကို တည်ထောင်ရန် ကြိုးပမ်းသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကြာမီစောင့်ဆိုင်းရတော့မည်ဖြစ်သည်။လက်ရှိတွင် ဟွာဝေးမရိန်းသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့က ထောက်ပံ့သောစီမံကိန်းအတွက် တင်ဒါလျောက်ထားသည်။ စီမံကိန်းသည် ကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်သော Nauru၊ Micronesia Federated States (FSM) နှင့် Kiribati တို့အား ဆက်သွယ်ရေးကို တိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်သည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသည် FSM သို့ ၎င်းတို့အနေဖြင့် မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများနှင့် ဟွာဝေးမရိန်းအား စီမံကိန်းအား လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုခြင်းသည် ဒေသ၏လုံခြုံရေးကို မည်သို့ထိခိုက်စေကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည့် သတင်းစကားများပေးပို့ခဲ့သည်။
ဟွာဝေးမရိန်းကုမ္ပဏီ၏ အရှေ့ Micronesia စီမံကိန်းများအတွက် တင်ဒါမှာ အခြားပြိုင်ဘက်များထက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် နည်းပါးသောကြောင့် ၎င်းသည် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့် ရှုထောင့်မှ အဆွဲဆောင်နိုင်ဆုံးသူဖြစ်သည်။ ဟွာဝေးမရိန်းသည် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများမှ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် နည်းပညာများရယူခြင်းမှ တားဆီးသော အမေရိကန်၏ Entity List တွင် စာရင်းသွင်းထားခံရသည်။

တရုတ်သည် နည်းပညာနှင့်ဒေတာအတွက် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းတွင် အလွန်မကောင်းသော ဂုဏ်သတင်းရရှိခဲ့သည်။ စင်ကာပူဒေါ်လာပြဿနာပြီးနောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းသည် ဟွာဝေးနှင့် ZTE တို့ကဲ့သို့သော တရုတ်ကုမ္ပဏီများကို အပြည့်အဝယုံကြည်၍ မရရှိနိုင်ကြောင်း သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ ထိခိုက်လွယ်သော အခြေခံအဆောက်အအုံများတွင် ဤကုမ္ပဏီများ ပါဝင်ခြင်းသည် တိုင်းပြည်အတွက် မလိုလားအပ်သော လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အန္တရာယ်များကို ပေါ်လာစေလိမ့်မည်။

အတင်းအဓမ္မ နည်းပညာလွှဲပြောင်းမှုများနှင့် IP ခိုးယူမှုများ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် စွပ်စွဲချက်များလည်း မကူညီနိုင်ပေ။ CCP သည် သူလျှိုလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရန် ဟွာဝေးကိုအသုံးပြုရန် ကြိုးစားနေသည်ကို ကမ္ဘာက သိမြင်လာသည့်အခါ CCP သည် ဟွာဝေးမရိန်း ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အား အခြားတရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခု Hentong Optic-Electric Co Ltd သို့လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့် ဟွာဝေးနှင့် ဝေးကွာသွားစေရန် ကြိုးစားနေသည်။ ဟွာဝေးမရိန်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်အား Hentong Groupသို့ လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့် ဟွာဝေးမရိန်းသည် အမေရိကန်၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုများနှင့် တန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ပေကျင်းက မျှော်လင့်နေသည်။ရေအောက်ကေဘယ်ကြိုးများအား ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသည ်နိုင်ငံများအကြား ဒေတာစီးဆင်းမှုကို ရရှိလိမ့်မည်။ ထိုကေဘယ်ကြိုးများသည် ဂြိုဟ်တုများထက် စွမ်းရည်ပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့် နိုင်ငံများအတွက်အရေးပါသည်။

တရုတ်နှင့် CCP တို့သည် Great Firewall မှတဆင့် သူတို့၏ ပြည်တွင်းအင်တာနက်ကို တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ သူတို့က ၎င်းကိုအသုံးပြုပြီး လိုအပ်သောနေရာများကိုစိစစ်ရန်နှင့်သူတို့အတွက် အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သော သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ဇာတ်ကြောင်းနှင့် ဆန့်ကျင်သော အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုများကို ဆင်ဆာပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။

CCPသည် ရေအောက်ကေဘယ်ကြိုးများအား ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ခြင်းအားဖြင့် ကမ္ဘာ့အင်တာနက်လှုပ်ရှားမှုများကို ၎င်းအတိုင်းအတာထိ ထိန်းချုပ်နိုင်လျှင်၊ သူတို့သည် CCP နှင့် တရုတ်ကို အကြီးအကျယ် မျက်နှာသာပေးသည့် ဇာတ်ကြောင်းများကို ဖန်တီးနိုင်သည်။

crd……..MIzzima News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *