ဂ်ပန္၏အ လစ္ဖမ္းတိုက္ခိုက္ခံရေသာ ပု လဲဆိပ္ ကမ္း(Pearl Harbour)

ပုလဲဆိပ္ကမ္း(Pearl Harbour)ဗုံးႀကဲခံရျခင္းသည္ ဒုတိယက မာၻစစ္အ တြင္း ပါဝင္ျခင္းမရွိေသာ အေမရိကန္ သည္ မေမွ်ာ္လင့္သည့္ ျဖစ္ ရပ္ေၾကာင့္ စစ္အတြင္း ပါဝင္ လာခဲ့ရသည္။ ျဖစ္ရပ္မွာ အေမရိကန္ပိုင္ ပုလဲဆိပ္ကမ္းအား ဂ်ပန္တို႔မွ စစ္မေၾကျငာဘဲ က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ပုလဲဆိပ္ကမ္းသည္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ အတြင္းရွိ အိုဟူးကြၽန္းငယ္တြင္ တည္ရွိသည္။ ပုလဲဆိပ္ကမ္းကို စစ္ႀကီးမျဖစ္ပြားမီ အခ်ိန္ကပင္ အေမရိကန္တို႔မွ အခိုင္အမာစစ္အေျခစိုက္စခန္းအျဖစ္ ႀကိဳတင္တည္ ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေရတပ္စခန္းအျပင္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံႏွင့္ ေလယာဥ္ကြင္းမ်ားအျပင္ ေရဒါစခန္းမ်ားပါ အေျခစိုက္ထားသည္။ လက္နက္/ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္ထားရွိသည့္ေနရာမ်ားအျပင္ ေရငုပ္သေဘၤာေနရာမ်ားႏွင့္ သေဘၤာက်င္းမ်ား တည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ ပုလဲဆိပ္ကမ္းသည္ US Pacific Fleet ၏ အခ်က္အခ်ာေနရာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Admiral Husband Kinmel ကိုယ္တိုင္ဦးစီးကြပ္ကဲ သည္။

ပုလဲဆိပ္ကမ္းသည္ ရန္သူမ်ားအလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္မတိုက္ခိုက္ႏိုင္သည့္ သဘာဝေက်ာက္ေဆာင္ႏွင့္ ေက်ာက္ ကမ္းပါးမ်ားဝန္းရံထားေသာ စစ္စခန္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္တို႔ ပုလဲဆိပ္ကမ္းအား တိုက္ခိုက္ရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ ဂ်ပန္အင္ပါယာ ထူေထာင္ေနသည့္ကာလ စစ္ဆင္ေရးမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနစဥ္အတြင္း အေမရိကန္မွ အခ်ိန္မေ႐ြးေႏွာက္ယွက္လာမည္ကို ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္ေတြးၿပီး ပစိဖိတ္ေရတပ္စု၏ အဓိကအခ်က္အခ်ာျဖစ္ေသာ ပုလဲဆိပ္ကမ္းကို ဦးႏွိမ္ထားရန္ျဖစ္သည္။

ပုလဲဆိပ္ကမ္းသည္ US Pacific Fleet ၏ အဓိကအခ်က္ အခ်ာျဖစ္သည့္အတိုင္း ေရတပ္အင္အားအေနျဖင့္ ခ႐ုဇာ တိုက္ေရယာဥ္ႀကီး ၈ စီးႏွင့္ ဖ်က္သေဘၤာ အစီး ၃၀ အျပင္ ေရငုပ္သေဘၤာ ၄ စီး ထားရွိသည္။ ထို႔အျပင္ Other Ships အစီး ၅၀ ႏွင့္ Battle Ships ၈ စီး ခန္႔လည္း ပုလဲဆိပ္ကမ္း တြင္ထားရွိထားသည္။စစ္ေရယာဥ္မ်ားအျပင္ စစ္ေလယာဥ္မ်ိဳးစုံ အစီး ၄၀၀ ခန္႔ ထားရွိသည္ဟု မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရွိရသည္။ပုလဲဆိပ္ကမ္း အား အလစ္ဝင္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသူမွာ ဂ်ပန္အင္ပါယာ ေရတပ္၏ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျဖစ္သူ ယာမာမိုတို ျဖစ္သည္။ ယာမာမိုတိုမွ ပုလဲဆိပ္ကမ္း အားေအာင္ျမင္စြာ တိုက္ခိုက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အသက္စြန္႔ဝင့္သူႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္သူ စစ္သည္မ်ားအျပင္ စစ္လက္နက္ အျပည့္အစုံျဖင့္ တိုက္ခိုက္သြားရန္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ခဲ့သည္။+

ပုလဲဆိပ္ကမ္းအား တိုက္ခိုက္မည့္ ယာမာမိုတို၏ စစ္လက္ နက္အင္အားမွာ စစ္ေလယာဥ္ အစီး ၄၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၆ စီး အျပင္ တိုက္ေရယာဥ္ ၂ စီး ပါဝင္သည္။ လုံေလာက္မႈ ရွိေစေရးအတြက္ ခ႐ူဇာ စစ္သေဘၤာႀကီး ၂ စီး ႏွင့္ အေပါ့စားခ႐ူဇာ ၁ စီးအျပင္ ဖ်က္သေဘၤာႀကီး ၉ စီး ကိုလည္း ထပ္မံျဖည့္တင္းခဲ့သည္။

ေလာင္စာဆီတင္သေဘၤာ ၈ စီး မွာလည္း စစ္ေရယာဥ္မ်ားခရီးေဝးခ်ီတက္ျခင္းတြင္ ေလာင္စာဆီျဖည့္တင္းေပးရန္ အတူလိုက္ပါမည္ ျဖစ္သည္။ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ိဳးစုံ အစီး ၃၀ ခန္႔မွာ ဂ်ပန္အင္ပါယာေရတပ္ ပုလဲဆိပ္ကမ္းသို႔ ခ်ီတက္စဥ္ ႀကိဳတင္ခုတ္ေမာင္း၍ ရန္သူ၏ ကင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားအား လက္ဦး မႈႀကိဳတင္ေခ်မႈန္းမည္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ယာမာမိုတို မွ ပုလဲဆိပ္ကမ္း အားတိုက္ခိုက္ရန္ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဂ်ပန္ အင္ပါယာေရတပ္မွ ပုလဲဆိပ္ကမ္းကဲ့သို႔ တိုက္ပြဲႀကီးမ်ား ဆင္ႏႊဲႏိုင္ရန္ ၁၉၄၁ ႏွစ္ဦးပိုင္းမွပင္ လေပါင္းမ်ားစြာ စတင္ ေလ့က်င့္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ေဝဟင္မွ တိုက္ခိုက္မႈအတြက္ ေလသူရဲမ်ားအား အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေလ့က်င့္ ေပးျခင္းႏွင့္ စစ္ပြဲအတြက္ လိုအပ္ေသာ စစ္လက္နက္မ်ား စုေဆာင္းေပးျခင္းမ်ားကို ႀကိဳတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ေလသူရဲႏွင့္ စစ္လက္နက္မ်ားစုေဆာင္းသည့္အျပင္ သတင္းမရလွ်င္ စစ္ပြဲကိုေအာင္ျမင္စြာ မဆင္ႏႊဲႏိုင္ဆိုသည့္ အတိုင္း ေထာက္လွမ္းေရးသတင္းမ်ားမွ ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္းကိုလည္း တၿပိဳင္တည္းလုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည္။ ပုလဲဆိပ္ကမ္းကို ေဝဟင္မွ တိုက္ခိုက္ ျခင္းအတြက္ တာဝန္ယူရသည့္ တပ္ဖြဲ႕မွာ Task Force or Fighting Force ျဖစ္သည္။

အဆိုပါတပ္ဖြဲ႕အတြက္ ေလယာဥ္မ်ိဳးစုံ အစီး ၄၀၀ ေက်ာ္ကို ဂ်ပန္အင္ပါယာ ေရတပ္၏ ေလယာဥ္တင္သေဘၤာ ၆ စီး တြင္တင္ေဆာင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ပုလဲဆိပ္ကမ္းအား ပထမအႀကိမ္ႏွင့္ ဒုတိယ အႀကိမ္ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္ျခင္းအတြက္ တိုက္ခိုက္ေရး ေလယာဥ္ အစီး ၃၆၀ ကို အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Defensive Combat Air Patrol(CAP) အတြက္ ေလယာဥ္ ၄၈ စီးကို အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေဝဟင္မွ တိုက္ခိုက္ျခင္းအတြက္ အသုံးျပဳမည့္ ေလယာဥ္မ်ားမွာ ဇီး႐ိုးတိုက္ေလယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေတာ္ပီဒို ဗုံးႀကဲေလယာဥ္မ်ားအျပင္ အေသခံဗုံးႀကဲျခင္းအတြက္အသုံး ဝင္သည့္ ဦးစိုက္ဗုံးႀကဲေလယာဥ္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

ေဝဟင္မွ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ဟာဝိုင္ယီ စံေတာ္ ခ်ိန္ နံနက္ ၇ နာရီ ၄၈ မိနစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာမ်ားမွ ေလယာဥ္ အစီး ၃၅၀ ေက်ာ္ကို ေစလႊတ္ တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ရန္သူမ်ားထိတ္လန္႔အံ့အားသင့္ေစရန္ ပထမဆုံး အေရးပါေသာစစ္ေရယာဥ္စုႀကီးကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ အေရးပါေသာ စစ္ေလယာဥ္ကြင္းမ်ား ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အခ်ာေနရာမ်ားကိုပါ မက်န္ ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ပုလဲဆိပ္ကမ္းကို စစ္မေၾကျငာဘဲ လက္ဦးမႈယူ တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ခိုက္သည္ဟု ေဝဖန္ေသာ္လည္း အေမရိကန္တို႔၏ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို ႀကိဳတင္ေတြးေတာ ၍ ျပင္ဆင္ထားမႈမရွိျခင္းေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစခဲ့သည္။ အဆိုဆုံးမွာ အေမရိကန္၏ ေရဒါစခန္းမ်ားမွ ရန္သူ/မိတ္ေဆြ ေလယာဥ္ မခြဲျခားေပးႏိုင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္တို႔သည္ ပုလဲဆိပ္ကမ္းတိုက္ခိုက္မႈကို ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမိုလြယ္ကူခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္တို႔တိုက္ခိုက္ခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ေလယာဥ္ တင္သေဘၤာမ်ားမွာ ပုလဲဆိပ္ကမ္းတြင္ မရွိျခင္း၊ ေလာင္စာ ဆီကန္မ်ားအား ဗုံးႀကဲတိုက္ခိုက္ရန္ က်န္ရွိျခင္းတို႔မွာ ကံဆိုး မႈမ်ားရွိေသာ္လည္း ဘုရားသခင္၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ အၿမဲရွိေနတတ္သည္ဟု အေမရိကန္တို႔မွ လက္ခံယုံၾကည္ခဲ့ သည္။

ပုလဲဆိပ္ကမ္း(Pearl Harbour)အား ဂ်ပန္တို႔တိုက္ခိုက္မႈ သည္ မ်က္ႏွာေျပာင္တိုက္ခိုက္ျခင္း(Braze Attack)ႏွင့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္တိတ္တခိုးတိုက္ခိုက္ျခင္း (Sneak Attack) အျပင္ လက္ဦးမႈႀကိဳတင္ရယူသည့္ တိုက္ခိုက္မႈ (Pre- Emptive Strike) ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆိုပါတိုက္ခိုက္မႈမ်ိဳးမခံရေအာင္ စစ္ေရးအထူးသတိရွိေနမႈ (Special Awareness)ရွိရန္ အထူးလိုအပ္သည္။
#KokolinOo

Unicode

ပုလဲဆိပ်ကမ်း(Pearl Harbour)ဗုံးကြဲခံရခြင်းသည် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်း ပါဝင်ခြင်းမရှိသော အမေရိကန် သည် မမျှော်လင့်သည့် ဖြစ်ရပ်ကြောင့် စစ်အတွင်း ပါဝင် လာခဲ့ရသည်။ ဖြစ်ရပ်မှာ အမေရိကန်ပိုင် ပုလဲဆိပ်ကမ်းအား ဂျပန်တို့မှ စစ်မကြေငြာဘဲ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ပုလဲဆိပ်ကမ်းသည် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာ အတွင်းရှိ အိုဟူးကျွန်းငယ်တွင် တည်ရှိသည်။ ပုလဲဆိပ်ကမ်းကို စစ်ကြီးမဖြစ်ပွားမီ အချိန်ကပင် အမေရိကန်တို့မှ အခိုင်အမာစစ်အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ် ကြိုတင်တည် ဆောက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။

ရေတပ်စခန်းအပြင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက်ရုံနှင့် လေယာဉ်ကွင်းများအပြင် ရေဒါစခန်းများပါ အခြေစိုက်ထားသည်။ လက်နက်/ ခဲယမ်းမီးကျောက်ထားရှိသည့်နေရာများအပြင် ရေငုပ်သင်္ဘောနေရာများနှင့် သင်္ဘောကျင်းများ တည်ဆောက်ထားခြင်းကြောင့် ပုလဲဆိပ်ကမ်းသည် US Pacific Fleet ၏ အချက်အချာနေရာဖြစ်သောကြောင့် Admiral Husband Kinmel ကိုယ်တိုင်ဦးစီးကွပ်ကဲ သည်။

ပုလဲဆိပ်ကမ်းသည် ရန်သူများအလွယ်တကူ ဝင်ရောက်မတိုက်ခိုက်နိုင်သည့် သဘာဝကျောက်ဆောင်နှင့် ကျောက် ကမ်းပါးများဝန်းရံထားသော စစ်စခန်းဖြစ်သည်။ ဂျပန်တို့ ပုလဲဆိပ်ကမ်းအား တိုက်ခိုက်ရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ဂျပန်အင်ပါယာ ထူထောင်နေသည့်ကာလ စစ်ဆင်ရေးများဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း အမေရိကန်မှ အချိန်မရွေးနှောက်ယှက်လာမည်ကို ကြိုတင်မျှော်တွေးပြီး ပစိဖိတ်ရေတပ်စု၏ အဓိကအချက်အချာဖြစ်သော ပုလဲဆိပ်ကမ်းကို ဦးနှိမ်ထားရန်ဖြစ်သည်။

ပုလဲဆိပ်ကမ်းသည် US Pacific Fleet ၏ အဓိကအချက် အချာဖြစ်သည့်အတိုင်း ရေတပ်အင်အားအနေဖြင့် ခရုဇာ တိုက်ရေယာဉ်ကြီး ၈ စီးနှင့် ဖျက်သင်္ဘော အစီး ၃၀ အပြင် ရေငုပ်သင်္ဘော ၄ စီး ထားရှိသည်။ ထို့အပြင် Other Ships အစီး ၅၀ နှင့် Battle Ships ၈ စီး ခန့်လည်း ပုလဲဆိပ်ကမ်း တွင်ထားရှိထားသည်။
စစ်ရေယာဉ်များအပြင် စစ်လေယာဉ်မျိုးစုံ အစီး ၄၀၀ ခန့် ထားရှိသည်ဟု မှတ်တမ်းများအရ သိရှိရသည်။ပုလဲဆိပ်ကမ်း အား အလစ်ဝင်ရောက် တိုက်ခိုက်ရန် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသူမှာ ဂျပန်အင်ပါယာ ရေတပ်၏ ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဖြစ်သူ ယာမာမိုတို ဖြစ်သည်။ ယာမာမိုတိုမှ ပုလဲဆိပ်ကမ်း အားအောင်မြင်စွာ တိုက်ခိုက်နိုင်ရေးအတွက် အသက်စွန့်ဝင့်သူနှင့် ကျွမ်းကျင်သူ စစ်သည်များအပြင် စစ်လက်နက် အပြည့်အစုံဖြင့် တိုက်ခိုက်သွားရန် ကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့သည်။+

ပုလဲဆိပ်ကမ်းအား တိုက်ခိုက်မည့် ယာမာမိုတို၏ စစ်လက် နက်အင်အားမှာ စစ်လေယာဉ် အစီး ၄၀၀ ကျော်နှင့် လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ၆ စီး အပြင် တိုက်ရေယာဉ် ၂ စီး ပါဝင်သည်။ လုံလောက်မှု ရှိစေရေးအတွက် ခရူဇာ စစ်သင်္ဘောကြီး ၂ စီး နှင့် အပေါ့စားခရူဇာ ၁ စီးအပြင် ဖျက်သင်္ဘောကြီး ၉ စီး ကိုလည်း ထပ်မံဖြည့်တင်းခဲ့သည်။

လောင်စာဆီတင်သင်္ဘော ၈ စီး မှာလည်း စစ်ရေယာဉ်များခရီးဝေးချီတက်ခြင်းတွင် လောင်စာဆီဖြည့်တင်းပေးရန် အတူလိုက်ပါမည် ဖြစ်သည်။ ရေငုပ်သင်္ဘောမျိုးစုံ အစီး ၃၀ ခန့်မှာ ဂျပန်အင်ပါယာရေတပ် ပုလဲဆိပ်ကမ်းသို့ ချီတက်စဉ် ကြိုတင်ခုတ်မောင်း၍ ရန်သူ၏ ကင်းတပ်ဖွဲ့များအား လက်ဦး မှုကြိုတင်ချေမှုန်းမည် ဖြစ်သည်။

ဂျပန်ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယာမာမိုတို မှ ပုလဲဆိပ်ကမ်း အားတိုက်ခိုက်ရန် အစီအမံများချမှတ်ခဲ့သော်လည်း ဂျပန် အင်ပါယာရေတပ်မှ ပုလဲဆိပ်ကမ်းကဲ့သို့ တိုက်ပွဲကြီးများ ဆင်နွှဲနိုင်ရန် ၁၉၄၁ နှစ်ဦးပိုင်းမှပင် လပေါင်းများစွာ စတင် လေ့ကျင့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဝေဟင်မှ တိုက်ခိုက်မှုအတွက် လေသူရဲများအား အကြိမ်ကြိမ် ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့် ပေးခြင်းနှင့် စစ်ပွဲအတွက် လိုအပ်သော စစ်လက်နက်များ စုဆောင်းပေးခြင်းများကို ကြိုတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

လေသူရဲနှင့် စစ်လက်နက်များစုဆောင်းသည့်အပြင် သတင်းမရလျှင် စစ်ပွဲကိုအောင်မြင်စွာ မဆင်နွှဲနိုင်ဆိုသည့် အတိုင်း ထောက်လှမ်းရေးသတင်းများမှ ရရှိသော သတင်းအချက် အလက်များ စုဆောင်းခြင်းကိုလည်း တပြိုင်တည်းလုပ် ဆောင်ခဲ့သည်။ ပုလဲဆိပ်ကမ်းကို ဝေဟင်မှ တိုက်ခိုက် ခြင်းအတွက် တာဝန်ယူရသည့် တပ်ဖွဲ့မှာ Task Force or Fighting Force ဖြစ်သည်။

အဆိုပါတပ်ဖွဲ့အတွက် လေယာဉ်မျိုးစုံ အစီး ၄၀၀ ကျော်ကို ဂျပန်အင်ပါယာ ရေတပ်၏ လေယာဉ်တင်သင်္ဘော ၆ စီး တွင်တင်ဆောင်ပြီး ဖြစ်သည်။ ပုလဲဆိပ်ကမ်းအား ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယ အကြိမ် ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းအတွက် တိုက်ခိုက်ရေး လေယာဉ် အစီး ၃၆၀ ကို အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Defensive Combat Air Patrol(CAP) အတွက် လေယာဉ် ၄၈ စီးကို အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်သည်။ ဝေဟင်မှ တိုက်ခိုက်ခြင်းအတွက် အသုံးပြုမည့် လေယာဉ်များမှာ ဇီးရိုးတိုက်လေယာဉ်များနှင့် တော်ပီဒို ဗုံးကြဲလေယာဉ်များအပြင် အသေခံဗုံးကြဲခြင်းအတွက်အသုံး ဝင်သည့် ဦးစိုက်ဗုံးကြဲလေယာဉ်များ ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည်။

ဝေဟင်မှ တိုက်ခိုက်ခြင်းကို ဟာဝိုင်ယီ စံတော် ချိန် နံနက် ၇ နာရီ ၄၈ မိနစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး လေယာဉ်တင် သင်္ဘောများမှ လေယာဉ် အစီး ၃၅၀ ကျော်ကို စေလွှတ် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ရန်သူများထိတ်လန့်အံ့အားသင့်စေရန် ပထမဆုံး အရေးပါသောစစ်ရေယာဉ်စုကြီးကို တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။

ထို့အပြင် အရေးပါသော စစ်လေယာဉ်ကွင်းများ နှင့် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အချက်အချာနေရာများကိုပါ မကျန် ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ ပုလဲဆိပ်ကမ်းကို စစ်မကြေငြာဘဲ လက်ဦးမှုယူ တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့် မျက်နှာပြောင်တိုက်ခိုက်သည်ဟု ဝေဖန်သော်လည်း အမေရိကန်တို့၏ ထိုဖြစ်ရပ်မျိုးကို ကြိုတင်တွေးတော ၍ ပြင်ဆင်ထားမှုမရှိခြင်းကြောင်း ပေါ်လွင်စေခဲ့သည်။ အဆိုဆုံးမှာ အမေရိကန်၏ ရေဒါစခန်းများမှ ရန်သူ/မိတ်ဆွေ လေယာဉ် မခွဲခြားပေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဂျပန်တို့သည် ပုလဲဆိပ်ကမ်းတိုက်ခိုက်မှုကို မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုလွယ်ကူခဲ့သည်။

သို့သော် ဂျပန်တို့တိုက်ခိုက်ချိန်တွင် အမေရိကန်လေယာဉ် တင်သင်္ဘောများမှာ ပုလဲဆိပ်ကမ်းတွင် မရှိခြင်း၊ လောင်စာ ဆီကန်များအား ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ရန် ကျန်ရှိခြင်းတို့မှာ ကံဆိုး မှုများရှိသော်လည်း ဘုရားသခင်၏ စောင့်ရှောက်မှုသည် အမြဲရှိနေတတ်သည်ဟု အမေရိကန်တို့မှ လက်ခံယုံကြည်ခဲ့ သည်။

ပုလဲဆိပ်ကမ်း(Pearl Harbour)အား ဂျပန်တို့တိုက်ခိုက်မှု သည် မျက်နှာပြောင်တိုက်ခိုက်ခြင်း(Braze Attack)နှင့် လျှို့ဝှက်တိတ်တခိုးတိုက်ခိုက်ခြင်း (Sneak Attack) အပြင် လက်ဦးမှုကြိုတင်ရယူသည့် တိုက်ခိုက်မှု (Pre- Emptive Strike) ဖြစ်သည့်အတွက် အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုမျိုးမခံရအောင် စစ်ရေးအထူးသတိရှိနေမှု (Special Awareness)ရှိရန် အထူးလိုအပ်သည်။
#KokolinOo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *